home
Pracovni lekarstvi

Audiometrické vyšetření

Tónová audiometrie

je elektroakustická vyšetřovací metoda sluchu. Je jednou z metod vyšetření sluchu, kdy se pomocí tónového generátoru testuje citlivost sluchu na jednotlivé tóny. Provádí se přístrojem - audiometrem, který generuje tóny určitého kmitočtu a intenzity.
Při vlastním měření je vyšetřovaný umístěn do zvukotěsné kabiny a vzniklý tón je vyslán do zkoumaného ucha vzdušným nebo kostním sluchadlem. Vyšetřující, většinou audiologická sestra, postupně zesiluje intenzitu čistého tónu a v okamžiku, kdy vyšetřovaný signalizuje, že tón slyší, si vyšetřující zaznamená hladinu intenzity zvuku, pak přejde k dalšímu tónu. Audiometrické vyšetření určuje prahy jednotlivých tónů kvantitativně, jedná se však o subjektivní pocit pacienta.

Po vyčerpání všech měřených frekvencí se totéž opakuje i na druhém uchu. Výsledek vyšetření se zapisuje do audiogramu. Pokud je to pro diagnostiku nezbytné, provádí se i vyšetření kostního vedení zvuku, kdy je na processus mastoideus přiložen vibrátor. Přístroj je kalibrován podle sluchového prahu vzdušného a kostního vedení normálně slyšících lidí. Sluch se měří v rozmezí od nízkých frekvencí, tj. 250 Hz, do vysokých frekvencí 10 000 Hz a od –10 do 100 dB. Počet decibelů je dán desetinásobným logaritmem poměru intenzity vyšetřovaného tónu k intenzitě sluchového prahu. Výše popsaná metoda nám umožňuje objektivizovat, kvalifikovat a lokalizovat ztrátu sluchu. Porovnáním vzdušného a kostního vedení, můžeme rozlišit vady sluchu způsobené poruchou vedení sluchu do vnitřního ucha, tzv. poruchy převodní – konduktivní, a poruchy způsobené poškozením vnitřního ucha, poruchy percepční.

Míra ztráty sluchu se hodnotí jako:

1. Mírně těžká ztráta sluchu = 25–40 dB,
2. Středně těžká ztráta sluchu = 41–65 dB,
3. Těžká ztráta sluchu = 66–90 dB,
4. Velmi těžká porucha včetně hluchoty = 90 a více dB.

Způsob zaznamenání vyšetřovaného sluchu byl mezinárodním audiologickým kongresem sjednocen tak, že audiogram je nezávisle na tom, kde, kdy a jak vznikl, srozumitelný všem.


Prstová pletysmografie

Prstová pletysmografi e jednoduchá spočívá v natočení křivky vypovídající o prokrvení prstů pomocí přiloženého snímače na jednotlivé prsty ruky /2.–5. prst/ a na druhý prst na nohou.

Poté provedeme zátěžovou pletysmografi i, její součástí je tzv. chladový vodní test (zátěž chladem).

Chladový vodní test spočívá v ponoření horních po dobu 10 minut do studené vody 8–10° C. Po vytažení končetin z vody zdravotník sleduje prokrvení, popíše barvu či jiné změny na kůži.

Po ochlazení /po zátěži chladem/ se opětovně zopakuje natočení křivky prokrvení prstů.

Vodní chladový test a prstová pletysmografie

  • Kombinace chladového testu a prstové pletysmografi e (CHT a PMG) horních končetin je standardní náplní pracovně-lékařských prohlídek pracovníků v riziku chladové zátěže a vibrací přenášených na ruce.
  • Test se zpravidla realizuje v zimním období roku je zaměřen na vyšetření kvality prokrvení periferních cév prstů rukou za běžných tepelných podmínek a reakci cév na chladovou zátěž.

V den absolvování vyšetření je důležité, aby klient dodržoval předepsaný režim. Při jeho nerespektování může být výsledek nepříznivě ovlivněn, což pro klienta obvykle znamená opakovat vyšetření a pro zaměstnavatele ekonomickou ztrátu.

Jedná se o následující zásady:

  • Pokud se klient léčí na vysoký krevní tlak, musí v den vyšetření normálně užít léky. Vysoké hodnoty krevního tlaku jsou nepřípustné pro realizaci vodního chladového testu.
  • Pro realizaci chladového testu jsou nepřípustná i různá plně nezhojená poranění rukou až do výše loktů (řezné rány, popáleniny, zhmožděniny a pod.) a také onemocnění, např. ekzém nebo infekční onemocnění kůže a nehtů rukou (plísně).
  • Před vyšetřením se nesmí kouřit - každá vykouřená cigareta v den testu zhoršuje nález.
  • Ženy při vyšetření nesmí mít umělé nehty (gel, pryskyřice) nebo vlastní nehty nalakované jiným než průhledným lakem. V opačném případě laserový paprsek z měřící sondy není schopen proniknout nehtem a změřit kvalitu prokrvení prstu.


Funkční vyšetření plic

Funkční vyšetření plic je laboratorní metoda, která umožňuje kvantitativní i kvalitativní posouzení jednotlivých plicních funkcí. Má nezastupitelnou úlohu v diferenciální diagnostice, zejména plicních onemocnění. Informuje o tom, jak plíce plní své základní funkce, jsou-li postiženy patologickým procesem, případně jak velké jsou funkční rezervy. Je indikováno za účelem stanovení diagnózy, kdy by mělo dát odpověď na otázku, zda se jedná o ventilační

poruchu, pokud ano, tak jakého typu, zda je přítomná porucha reverzibilní, event. jak se funkční hodnoty mění během léčby; dále za účelem stanovení průběhu a prognózy onemocnění, jako součást předoperačního vyšetření a pro posudkové účely. Vyšetření musí být prováděna standardizovanými postupy a kvalifikovaným personálem.

Vyšetření se provádí vsedě ve vzpřímené poloze. Náustek se vkládá mezi zuby a držen rty, nutný je nosní klip. Vyšetření se provádí opakovaně, za validní hodnoty se považují nejlepší ze tří technicky dobrých manévrů. Naměřené parametry jsou zaznamenány do tzv. spirometrické křivky neboli spirogramu, který v souřadnicovém systému vyjadřuje závislost změny objemu v čase.


Vstupní a výstupní prohlídky

Jaké služby u nás najdete?

Jsme registrované zdravotnické zařízení poskytující komplexní služby v oblasti pracovnělékařské péče.

Komu je určena naše péče?

Všichni zaměstnavatelé bez výjimky se od dubna letošního roku musí ohledně oblasti pracovnělékařských prohlídek řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen SZS) a

prováděcí vyhláškou k tomuto zákonu, tj. vyhláškou č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifi ckých zdravotních službách (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče - dále jen VPS). Nová právní úprava se tedy týká absolutně všech zaměstnavatelů v ČR, to znamená úplně stejně velkých firem s tisíci zaměstnanci, stejně tak jako malých zaměstnavatelů nebo zaměstnavatelů OSVČ - čili vztahuje se na všechny, co mají zaměstnance.

Jaké specializované výkony provádíme?

Závodněpreventivní péče včetně preventivních prohlídek zaměstnanců, dohledu nad pracovišti, doplňkových vyšetření ( audiometrie, spirometrie, pletysmografie, chladové testy), očkování zaměstnanců, poradenství v oblasti hygieny práce a nemocí z povolání a dalších činností dle výše uvedených zákonů a vyhlášek.


Ordinační doba

Ordinace Chomutov

Pondělí zavřeno  
Úterý 7.45 – 12.00  
Středa 7.45 – 12.00  
Čtvrtek zavřeno  
Pátek 7.45 – 12.00  

Ordinace Tušimice

Čtvrtek 9.45 – 12.00  

 


Na vyšetření je potřebné se předem telefonicky objednat na čísle: 736 629 837.


KontaktMUDr. Michal Trmal
Blatenská 139, Chomutov

Objednávky:
Tel.: 736 629 837

Email:
michal.trmal@seznam.cz

© 2014 All rights reserved
webdesign: 4heads, www.4heads.cz